Különjárati utazási feltételek

Eseti különjárati utazási feltételek

Az eseti különjárati személyszállításra vonatkozó szerződés a Megrendelő írásbeli megrendelésével – és az SBUSZ Kft. írásbeli visszaigazolásával jön létre.

Az árajánlat nem minősül megrendelés visszaigazolásnak.

A szerződés tartalmát a megrendelésen és visszaigazolásban foglalt adatok, illetve jelen vállalási feltételek képezik.

 1. A különjárat megrendelése

A megrendelésnek tartalmaznia kell: -a megrendelő (és képviselőjének, utazáson résztvevő megbízottjának) nevét, címét, telefax-, és telefonszámát illetve e-mail címét (ahová a visszaigazolást kéri)

 • a számlázási címet és a postázási címet
 • vállalat esetében az adószámot, cégjegyzék számot is.
 • a költségviselő(k) nevét, címét (amennyiben eltér a megrendelőtől),
 • a várható utaslétszámot
 • az igényelt autóbusz típusát
 • az autóbusz kiállásának, indulásának helyét és idejét
 • a különjárat célállomását, útvonalát (több napos út esetén a részletes útitervet, programot szállásokkal)
 • a különjárat várható időtartamát, vagy visszaérkezésének, ill. visszaindulásának időpontját.
 • a fizetés módját
 • a megrendelő cégszerű aláírását (bélyegzőlenyomattal)

A különjárati megrendelést a különjárat megkezdéséig lehet közös megegyezéssel – írásban – módosítani.

 1. A különjárat visszaigazolása

Amennyiben az SBUSZ Kft.-nek lehetősége van a különjárat teljesítését vállalni, akkor az megrendelés visszaigazolásával válik elfogadottnak.

A megrendelés visszaigazolása tartalmazza:

 • az autóbusz darabszámot, típusát, ülőhelyek számát
 • a különjárati teljesítmények ellenértékeként fizetendő díj kiszámításához alkalmazásra kerülő díjtételt, díjszámítást vagy a várható teljes díjat, valamint a továbbá fizetendő járulékos költségeket.
 • az autóbusz kiállásának idejét és helyét
 • a megrendelésben foglaltaktól eltérő teljesítésre vonatkozó kikötéseket (időpont, típus, autóbuszvezetők száma, stb.)
 • utalást arra, hogy a megrendelés jelen feltételek szerint, illetve ettől milyen eltérő feltétellel történik
 • az esetleges fizetendő előleg összegét, a fizetés határidejét
 • az SBUSZ Kft. hivatalos képviselőjének aláírását.

A különjárat visszaigazolását a különjárat megkezdéséig lehet közös megegyezéssel – írásban – módosítani.

Az SBUSZ Kft. a különjárati megrendelés elfogadását – külön indoklás nélkül – megtagadhatja.

 1. Előlegfizetés

Az SBUSZ Kft. az előzetes költségkalkuláció alapján a várható különjárati díj – vagy annak része – megfizetését előlegként kérheti. Az előlegként meghatározott díj megadott határidőre történő meg nem fizetése a különjárat elmaradását vonhatja maga után. Ezen esetben az SBusz Kft.-t a különjárat elmaradásáért kártérítési kötelezettség nem terheli.

A befizetett előleg a különjárat elmaradása esetén – a lemondásra vonatkozó feltételek figyelembevételével – visszatérítésre kerül.

 1. A különjárati megrendelés lemondása

A különjárati megrendelés lemondása csakis írásban történhet. A lemondást az SBUSZ Kft. az alábbi feltételekkel fogadja el:

 • ha a belföldi különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpont előtt legalább két héttel korábban történik, a lemondást az SBUSZ Kft. tudomásul veszi.
 • ha a külföldre tervezett különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpont előtt 8-14 nappal történik, a megrendelőnek meg kell térítenie az autóbuszo(k) kalkulált viteldíjának 40 %-át.
 • ha a külföldre tervezett különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpontnál 8 nappal kevesebb, a megrendelőnek meg kell térítenie az autóbuszo(k) kalkulált viteldíjának 60 %-át.
 • ha a külföldi különjárat lemondása az autóbusz kiállására való elindulást követően történik, a megrendelőnek meg kell téríteni az autóbuszo(k) kalkulált viteldíjának 80%-át.
 • ha az autóbusz kiállítása 45 percet meghaladó késéssel történik és a megrendelő a különjáratot ezen ok miatt mondja le, a fentiekben ismertetett eljárás nem alkalmazható.
 1. A különjárati autóbusz kiállítása, felelősség, forgalmi zavar

Ha az SBUSZ Kft. a visszaigazolt megrendelés alapján a különjárat teljesítésére az autóbuszt nem, vagy a visszaigazolásban megjelölt időponttól számított 45 percen belül nem állítja ki, a megrendelő az autóbusz igénybevételétől elállhat. Ebben az esetben a megrendelő kártérítésként kérheti a más autóbusz igénybevételéért kifizetett díjtöbbletet. Nem fizet kártérítést az SBUSZ Kft., ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

Ha a különjárat közlekedése – átmenetileg- egyáltalán nem, vagy csak kerülő úton lehetséges, az SBUSZ Kft. erről a megrendelőt (megbízottját) tájékoztatja.

Ha útközben a különjárat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, az SBusz Kft. köteles rendelkezésre álló más járművét az utasok továbbszállításáról gondoskodni, amennyiben az lehetséges és a megrendelő azt igényli.

Az SBusz Kft. nem köteles megtéríteni a megrendelő kárát, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl: közlekedést hátráltató időjárási-, út-, és forgalmi viszonyok, elhúzódó határkezelés, stb.) idézte elő. Így nem terheli kártérítési felelősség az SBUSZ Kft.-t az előbbi okokból származó késések esetén sem.

Amennyiben az utazást vismaior (háborús események, sztrájkok, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok ) befolyásolják, ezért és a különjárat fenti okokból bekövetkezett elmaradásért az SBusz Kft. felelősséget nem vállal. A fenti okok miatt jelentkező többletköltségek a megrendelőt terhelik.

Többnapos különjárat során a biztonságot nagy mértékben befolyásolja a gépkocsivezetők pihentségi foka, a pihenésre alkalmas szállása is, mely szállások –legyen az tranzitszállás- megrendelése és kiegyenlítése (ettől eltérő írásos megállapodás hiányában) a megrendelő feladata. Ennek hiányában – illetve a csoportvezetővel való eredménytelen konzultációt követően (mely a menetlevél megjegyzés rovatában rögzítendő)- az autóbuszvezetők felhatalmazást kapnak arra, hogy a csoport biztonsága érdekében a legközelebbi pihenésre alkalmas szálláson pihenjék ki magukat a megrendelő költségére. Amennyiben a megrendelő a helyszínen nem rendezi a szállás számlát, akkor az a (vég)elszámolásnál beépítésre kerül a különjárat díjába.

A gépjárművezető(k) számára a megfelelő pihenésre nem alkalmasak: sátor, lakókocsi, többágyas közösségi szállás. (Két járművezető közös szobában történő elhelyezése megfelelő.)

 1. Tilos tevékenységek

A különjárati személyszállítás során is tilos az alábbi tevékenységek folytatása:

 • dohányzás az autóbuszban
 • alkohol fogyasztás
 • kábítószerek fogyasztása, illetve birtoklása.
 • randalírozás, testi sértés, belső-, vagy külső károkozás az autóbuszban.

A fent említettek bármelyike esetén a gépkocsivezetőnek felhatalmazása van arra, hogy az utazást szüneteltesse, illetőleg az érintett személy(ek) nem utazhatnak tovább az SBusz Kft. autóbuszainak egyikével sem. Az ebből eredő károkat a megrendelő köteles megtéríteni az SBusz Kft.-nek, illetőleg az SBusz Kft. semminemű kártérítést nem térít a megrendelőnek, az ebből eredő késésért, stb.

 1. Poggyászok és élőállatok szállítása

A különjáratok utasai poggyászaikat magukkal vihetik és az autóbusz utasterébe, vagy a külső csomagtartókba. A poggyászokért különjárat esetén az utasok felelnek. A különjáraton személyenként szállítható poggyászok mérete, tömege, darabszáma nincs korlátozva, de összességüket tekintve figyelembe kell venni az autóbusz típusára vonatkozó megengedhető terhelést, valamint a csomagtér méretét és terhelhetőségét. Az SBusz Kft. autóbuszain az élőállat szállítása nem megengedett, ide nem értve a gondoskodásra szoruló személy(ek) számára kísérőfeladatot ellátó, hatósági bizonyítvánnyal rendelkező vakvezető-, vagy segítőkutyát.

 1. A programoktól való eltérés a megrendelő kérésre

A különjárat teljesítése során a megrendelő megbízottja kérheti az útvonal kisebb módosításait (meghatározhatja az útirányt, kitéréseket kérhet, az útvonal egyes állomásainak kihagyásait kérheti). Az autóbuszvezetőjének meg kell tagadni olyan utasítások végrehajtását, amelyek:

 • a foglalkoztatása vonatkozó szabályozásokba és az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól előírásaiba ütköznek
 • a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetik (pl: autóbusz közlekedésére alkalmatlan útvonal)
 • az autóbusz(ok) földúton való közlekedésére irányulnak.
 • a megrendelő megbízottjának célszerűtlen és szakszerűtlen utasításait, ha írásban nem hajlandó megismételni.

Az írásbeli utasítást az autóbuszvezetőjének a Különjárati Autóbusz Menetlevélre kell feljegyezni és a megrendelő megbízottjával a végrehajtás előtt alá kell íratni.

A Megrendelésben szereplő adatoktól való olyan lényeges eltérést, amely jelentősen módosítja:

 • a különjárati fuvarfeladat teljesítményeit
 • az autóbuszvezető foglalkozását, vagy
 • a fizetendő díjat csak abban az esetben lehet teljesíteni, ha annak feltételei adottak és a megrendelő megbízottja írásban vállalja a díjtöbblet megfizetését. A Megrendelésben feltüntetett fuvarfeladattól való eltérést, illetve a megrendelő megbízottjának attól lényeges eltérésére vonatkozó utasításait a Különjárati Autóbusz Menetlevélen kell dokumentálni, amit a végrehajtás előtt a megrendelő megbízottjának alá kell írni.

 

Nem lehet az alábbi kéréseket teljesíteni, ha az:

 • a különjárat időtartamának olyan meghosszabbodását eredményezné, amely miatt az autóbusszal a vezénylés szerinti más feladatot csak késéssel lehet megkezdeni, mert az autóbusz nem váltható ki más autóbusszal, vagy az autóbuszvezetője a kötelező pihenőidő miatt a következő vezénylés szerinti szolgálatát nem tudja megkezdeni és kiváltása nem oldható meg más autóbuszvezetővel.
 • a különjáratnál az úti program olyan módosítását eredményezné, amelynek következtében az ellátmány előreláthatólag nem fedezné a felmerülő költségeket, vagy amelynek teljesítéséhez újabb, előre be nem szerzett okmányokra lenne szükség.
 • a különjárat teljesítményei időben, és/vagy kilométer teljesítményben olyan mértékben megnövekednének, amely lényegesen nagyobb díjat eredményezni, mint amit a megrendelés szerinti teljesítés és a felmerülő díjtöbblet (a járulékos költségeket is beleértve) a megrendelő megbízottja a végrehajtás előtt írásban nem vállalja.
 1. Különjárati autóbusz elbocsátása

A különjárati személyszállítás akkor tekintendő befejezettnek, ha a megrendelésben megjelölt útvonalon a személyszállítás megtörtént, és a megrendelő megbízottja nem ad további rendelkezést, az autóbuszt elbocsátja.

Az autóbusz elbocsátásakor az autóbusz gépkocsivezetőnek a megrendelő megbízottjával együtt át kell vizsgálni az utasteret, valamint a külső és belső csomagtartókat, hogy:

 • nem maradt-e az autóbuszban az utasok tulajdonát képező tárgy, illetve
 • nem történt-e az autóbuszban rongálás, károkozás, rendkívüli takarítást igénylő szennyezés.

Ha valamely utas az autóbuszban felejtette saját személyes holmiját, azt a megrendelő megbízottja magával viheti, hogy azt tulajdonosának visszaszolgáltassa (ezt szintén dokumentálni kell a menetlevélen).

Ha az autóbuszvezetője a megrendelő távozása után talál tárgyat az autóbuszban, vagy azt a csoport vezetője nem veszi át, akkor azt talált tárgyként kezeli és annak szabályai szerint jár el.

A különjárat során az autóbuszban keletkezett károkat, rongálódásokat ugyancsak a megrendelő megbízottjával írásban kell elismertetni.

 1. Számlázás

A különjárati díjak számlázásának alapjául a különjárati menetlevél, vagy teljesítésigazolás szolgál, valamint a visszaigazoláson szereplő díjtételek.
A megrendelőt terhelik a járulékos költségek (napidíj, parkolások, úthasználati díjak, autópályadíjak, külföldön fizetendő adók, stb.)
A fizetés történhet készpénzben és átutalással is, ennek átvétele történhet személyesen és postán is.

 

Kellemes utazást kívánunk!