Utazási feltételek

UTAZÁSI FELTÉTELEK

A személyszállítási szerződés
 1. Az SBUSZ Kft. – a továbbiakban Szolgáltató – személyszállítást személyszállítási szerződés alapján teljesít.

Az utas és a Szolgáltató közötti személyszállítási szerződés a menetjegy megvásárlásával jön létre.

A szerződéskötési szándék kifejezése, ideértve különösen a menetjegy online vásárlás keretében történő megvásárlását, az Utazási feltételek elfogadását is jelenti. A menetjegyvásárlással az utas az Utazási feltételeket elfogadottnak és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben az online jegyvásárlás alkalmával a vásárlást nem az utas, hanem az általa a menetjegyvásárlással megbízott személy végzik, azt a Szolgáltató úgy kezeli, hogy a vásárlás során a megbízott személy a jegyvásárlással az utas nevében az Utazási feltételeket – az utas felhatalmazásával – elfogadta.

A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos. Az utazás akkor fejeződik be, amikor az utas a céljának megfelelő, a menetjegyén szereplő állomáson a leszállást a járműről befejezte, vagy az utas a célállomása elérése előtt az utazási szándékáról lemond, vagy az utast a célállomás elérése előtt a járműről hatósági személy leszállítja, vagy rosszulléte, egyéb állapota miatt egészségügyi ellátásra szorul és mentőszolgálat, orvosi ügyelet, stb., elszállítja, vagy az utast a Szolgáltató az utazásból kizárja.

A Szolgáltatót az Utazási feltételekben szereplő kötelezettségek terhelik, ha az utas a jegyvásárlással a menetrendben szereplő járatra a menetjegyét lefoglalta és kiegyenlítette feltéve, hogy az utas az adott járatra érvényes lefoglalt és kiegyenlített menetjegyét az utazás megkezdése előtt a járművön bemutatja, illetve rendelkezik azokkal az útiokmányokkal, melyeket jogszabály az államhatár(ok) átlépéséhez szükséges feltételként részletez.

A menetjegy megvásárlásával megkötött személyszállítási szerződést Szolgáltató megkötöttnek tekinti, az utazás – az utas érdekkörében bekövetkezett okból történő – elmaradása esetén a menetjegy árát a Szolgáltató nem téríti vissza. A létrejött személyszállítási szerződést, az utas utazásból való kizárása, az utas utazásról való lemondása, vagy (tovább)utazásának hatósági személy által való tiltása, megakadályozása a személyszállítási szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül.

Általános szabályok
 1. A bárki által igénybe vehető személyszállítás céljából Szolgáltató a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedtet, melyek megkötött személyszállítási szerződés alapján vehetők igénybe.

  Szolgáltató a szolgáltatásait a jogszabályokban részletezett autóbusszal történő személyszállításra vonatkozó érvényes engedélyek birtokában, a forgalombiztonsági feltételeknek megfelelő járművekkel, a járművezetésre alkalmas járművezetőkkel teljesíti.

  Az utas jogosult az érvényes menetjegyén szereplő időpontban a menetjegyén szereplő állomások között utazni, a jármű által biztosított kényelmi, biztonsági szolgáltatásait igénybe venni. A jármű egyes felszerelési tárgyait, szolgáltatásait csak a járművezető, vagy a járatkísérő személy engedélyével és felügyeletével szabad igénybe venni, vagy használni, ezekről a jármű személyzete ad felvilágosítást.

  A Szolgáltató egyes kötelezettségei teljesítésével más szolgáltatót, vagy személyt bízhat meg.

  Amennyiben az utas az utazás körülményeivel, a Szolgáltató, vagy megbízottja eljárásával összefüggésben panaszt kíván tenni, azt a járat igénybevételét követő 3 (három) hónapon belül a Szolgáltatóhoz kell benyújtania a Szolgáltató honlapján található Panaszkezelési Szabályzat szerint.

Utazási jogosultság
  1. Az autóbuszon – érvényes menetjegy és az utazáshoz szükséges útiokmányok birtokában – bárki utazhat az alábbi kivételekkel:

  Felnőtt kísérő nélkül nem jogosult utazásra:

  • a magatehetetlen, vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy
  • a betöltött 16 éven aluli kiskorú.

  A 14. évét be nem töltött gyermek legalább egy 18 évét betöltött személy kíséretével utazhat azzal, hogy a kísérő az utazó gyermek szülője, gyámja, vagy törvényes képviselője. Amennyiben a kísérő nem szülő, gyám vagy törvényes képviselő, úgy a szülő, gyám vagy törvényes képviselőtől származó kétnyelvű, magyar és angol (vagy német) nyelven megírt bizonyító erejű nyilatkozat szükséges arról, hogy a kísérőt meghatalmazza a gyermek felügyeletére az utazás során. A nyilatkozatnak az utazás teljes időtartama alatt rendelkezésre kell állnia.

  A nyilatkozat kitöltése az egyik, nem utazó törvényes képviselő által akkor is javasolt, ha a kiskorút a másik törvényes képviselő kíséri.

  16 év alatti fiatalkorúak csoportos szállítása esetén minden tíz fiatalkorúhoz legalább egy kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok járműben való elhelyezéséről, valamint folyamatos és állandó felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

  1. Fogyatékkal élő, vagy mozgásában korlátozott személy utazása vagy helyfoglalása az állapotukra történő hivatkozással kizárólag akkor tagadható meg, ha
  • jogszabályból, vagy más hatósági előírásból következően az egészségügyi és/vagy biztonsági követelmények teljesítése érdekében ez feltétlenül szükséges,
  • az utazás során az alkalmazott fel- és leszállópontok kialakítása miatt fel- és leszállásuk, illetve az utazásuk nem biztonságos, vagy fel- és leszállásuk fizikailag nem lehetséges.

  Csökkent mozgásképességű, vagy különleges szükségletekkel rendelkező személyes szállítása esetén az utas a menetjegy megvásárlása előtt minimum 48 órával jelezni köteles Szolgáltató felé, hogy az utazás során milyen gondoskodásra szorul. Amennyiben a Szolgáltató a gondoskodást biztosítani nem tudja, úgy a Szolgáltató a szolgáltatást megtagadhatja. Az utazás megtagadása esetén az utas – a megfelelő gondoskodást biztosítani képes kísérő biztosítása mellett – kérheti Szolgáltatótól a döntése visszavonását.

  Amennyiben a Szolgáltató – az utas által biztosított kísérőre figyelemmel – a döntését visszavonta, úgy a különleges gondoskodást nyújtó személy a járaton térítésmentesen utazhat. Egy utast egy fő térítésmentesen utazó kísérő kísérhet, illetve egy fő kísérő egy fő utas kíséretét láthatja el. A kísérő alkalmasságát Szolgáltató nem vizsgálja.

  Fogyatékkal élő, vagy különleges szükségletekkel rendelkező, vagy csökkent mozgásképességű személy kizárólag saját felelőssége utazhat. Az utazás során esetleg bekövetkező egészségkárosodásért a felelősséget Szolgáltató kizárja.

  A többi utas, vagy a jármű személyzetének egészségét veszélyeztető, fertőző betegségben szenvedő utas a Szolgáltató járatain nem utazhat.

  Három (3) év alatti kisgyermek nemzetközi járaton az érintett államok mindenkor érvényes közlekedési szabályai szerint utazhatnak. Egy felnőtt kísérővel csak egy csecsemőkorú utazhat. Ha a járat olyan országon keresztül halad, vagy olyan országba irányul, ahol a gyerekülés használata kötelező, úgy arról az utas köteles gondoskodni, annak hiányában Szolgáltató az utazást megtagadhatja.

  Szolgáltató az utazást megtagadhatja, illetve az utazásból az utast kizárhatja, ha az utas

  • ittas vagy bódult,
  • botrányos, garázda magatartást tanúsít, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,
  • magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, utastársai, a járat személyzete és/vagy saját testi épségét, a járművet, annak berendezéseinek épségét, működőképességét, tisztaságát vagy állagát veszélyezteti,
  • ruházatával, poggyászával, magatartásával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát, értékeit, poggyászát beszennyezheti,
  • a járműre kézipoggyászként, vagy csomagként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható állatot vitt fel, vagy kísérelt felvinni,
  • az utazást jogosulatlanul veszi igénybe és menetjegyet felszólításra sem vált,
  • a személyszállítási szerződés létrejöttét tanúsító, vagy az utazási jogosultságát más módon igazoló igazolványát, bizonylatát felhívásra sem mutatja be,
  • a menetdíj, menetdíj-különbözet, vagy a pótdíj megfizetését megtagadja,
  • az utazási feltételeket nem tartja be,
  • a járműben dohányzik,
  • a jármű személyzetének utasításait nem tartja be, vagy a jármű személyzetét feladatai ellátásában zavarja, vagy akadályozza,
  • nem tér vissza az autóbuszhoz az utazás során előre meghirdetett megállóban valamint pihenés céljából történő megálláskor,
  • a menetjegyen feltüntetett indulási idő előtt legkésőbb 10 (tíz) perccel előbb nem jelenik meg a felszállóponton,
  • nem rendelkezik az utazás igénybevételéhez, az államhatár(ok) átlépéséhez szükséges okmányokkal és azokat az illetékes hatóságoknak sem mutatja be.

  A fenti esetekben Szolgáltatónak jogában áll a szükségesnek ítélet intézkedéseket, ideértve a személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket is, megtenni az ilyen esetek megelőzése, illetve az ilyen helyzeteket előidéző magatartás megfékezésére. A jármű személyzete jogosult rendőri, vagy más hatósági intézkedést igénybe enni. A utas köteles megtéríteni az ilyen magatartásával okozott valamennyi kárt és költséget a Szolgáltató részére. A Szolgáltató követeléseinek peres úton is érvényt szerezhet.

  Az utazásból kizárt utas menetjegyen nem módosítható, nem visszatéríthető és a Szolgáltató az utas kizárásból eredő káraiért a felelőséget kizárja.

  A Szolgáltató a járatain történő utazást előzetesen online megvásárolt, vagy az indulás előtt a járművön megvásárolt menetjegyhez köti.

  A személyszállítási szerződés megkötésének és így az utazási jogosultság igazolására a megvásárolt menetjegy szolgál. Az utazás csak az adott járatra érvényes menetjeggyel történhet. Más nevére szóló menetjeggyel az utazás megtagadható.

  A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, de legkésőbb a járműre utazási célból történő felszálláskor kell megfizetni, vagy annak megfizetését az online jegyvásárláskor megkapott bizonylattal igazolni a jármű személyzetének.

  A menetjegyek kizárólag arra a napra, időpontra és viszonylatra érvényesek, amelyek a menetjegyen feltüntetésre kerültek.

  Az utas kizárólag az igénybe vett járat menetrendjében meghatározott fel- és leszállópontokon  szállhat fel-, illetve le a járműre, illetve a járműről kivéve, ha a járatok üzemeltetése elháríthatatlan külső okból nem lehetséges és ez indokolttá teszi az ezektől eltérő helyeken történő fel- és leszállást.

  Az elővételben megváltott menetjegy férőhely biztosítást jelent az adott járaton, amelyre a jegy érvényes, így a Szolgáltató arra kötelezett, hogy az érvényes jeggyel rendelkező utasokat az ülőhelyek valamelyikén – elővételben vásárolt jegy esetén a lefoglalt ülőhelyen – elszállítsa.

  Nemzetközi járatokon álló személyek szállítása tilos. Elővételi jeggyel nem rendelkező utasok elszállítására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az elővételben lefoglalt ülőhelyeken kívül a járművön még van szabad ülőhely és az elővétellel nem rendelkező utas a járművezetőnél a menetjegyét megvásárolja. Az így megvásárolt menetjegy kizárólag arra az ülésre szól, melyet elővételben nem foglaltak le.

  Az utasnak a fel- és leszállás rendjét be kell tartania. A felszállás a jármű első ajtajánál történik.

  Az utasoknak a le- és felszálláskor használniuk kell – a balesetek elkerülése érdekében – az erre a célra kialakított kapaszkodókat. Nagy körültekintéssel és fokozott óvatossággal kell végezni a fel- és leszállást, különös tekintettel az extrém időjárási helyzetekre (síkosság, csúszásveszély). Nyitott ajtóval az autóbusz nem indítható el.

  Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt előzetesen lefoglalta. A 3 (három) év alatti kisgyermek külön ülésen, gyermekhordozóban, vagy gyermekülésben, vagy más gyermekbiztonsági rendszerben helyezhető el.

  A Szolgáltató az elővételben lefoglalt ülőhelyet az azt lefoglaló utas számára a foglalásban szereplő fel- és leszállópontok között fenntartja.

  Amennyiben az előre megváltott menetjeggyel rendelkező utas a felszállóponton a menetjegyen megjelölt időben nem jelenik meg és/vagy a járműre nem száll fel, azt a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az utas az utazásról lemondott. Felhívjuk a figyelmet, hogy célszerű a menetjegyen megjelölt indulási időpont előtt legalább 15 perccel a felszállóponton megjelenni.

  A jármű rendkívüli, vagy pihenő céljából történő megállása esetén az utasnak a járművet csak a jármű személyzetének engedélyével szabad elhagynia.

  Az utas az utazás teljes időtartama alatt, ideértve a fel- és leszállást, a várakozást is, tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló berendezések épségét, az utastársaik kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.

  Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal, vagy csomaggal utazni, vagy más módon olyan magatartást tanúsítani, amely a járművet, annak felszerelési tárgyait, berendezéseit, más utasok ruházatát, kézipoggyászát, vagy csomagjait beszennyezheti, vagy azokban kárt okozhat, tilos.

  A járművön bármilyen árut, vagy szolgáltatást árulni, vagy reklámozni csak a Szolgáltató kifejezett és visszavonható beleegyezésével lehetséges.

  A szellőzőnyílások, az ablakok nyitása vagy zárása, a világítás, légkondicionálás, fűtés-hűtés szabályozása – az utasok többségének kívánságát figyelembe véve – a jármű személyzetének a feladata. Az utastét világítását a járművezető, ha az őt a vezetésben zavarja, kikapcsolhatja.

  A járműben rádiót, vagy más akusztikai készüléket üzemeltetni csak úgy szabad, hogy az a többi utast és a járművezetőt ne zavarja.

  A járművön a dohányzás nem megengedett.

  A járaton kizárólag ülőhelyen ülve szabad utazni. A biztonsági öv használata kötelező.

  Az utazás során az ajtóknak támaszkodni, a kinyitásukhoz és bezárásukhoz szükséges térben tartózkodni tilos, illetve az ajtók nyitását és zárását semmilyen módon akadályozni nem szabad.

  A járműből kinyúlni, kihajolni, ablakon vagy ajtón keresztül bármilyen tárgyat kidobni tilos.

  Az utasnak a hatósági eljárás(ok) során alkalmazkodnia kell a hatósági szabályokhoz, kézi- és útipoggyásza ellenőrzésekor magának kell közreműködnie a hatósági eljárásban. Ennek elmulasztása vagy megtagadása a menetrend tartását nem akadályozhatja.

  Az utasnak magának kell gondoskodnia arról, hogy az egyik állam területének elhagyásához és egy másik állam területére történő belépéséhez szükséges valamennyi érvényes okmánnyal rendelkezzen. A jármű személyzete nem tartozik felelősséggel az utas okmányainak érvényességéért és meglétéért. Ha az utas ellenőrzéskor nem tudja bemutatni a hatóság számára az országhatár(ok) átlépéséhez szükséges érvényes okmányait és emiatt az utas az utazását nem folytathatja, ilyen esetekben a Szolgáltató a felelősséget kizárja.

  • Felhívjuk a figyelmet, hogy érdemes a felszállópontra érkezéskor és a járműre történő felszállás előtt ellenőrizni a szükséges okmányok meglétét és érvényességét, mert utazás közben ezek hiánya miatt az utas hatósági leszállításakor Szolgáltató az utas elhelyezéséről és tovább szállításáról, képviseletéről gondoskodni nem tud.

  Az előre megváltott, vagy a járművezetőnél a járaton megvásárolt menetjegyet az utazás teljes időtartama alatt meg kell őrizni.

  Az elővételi vásárlás során az utas köteles gondoskodni arról, hogy az emailcímet hibátlanul adja meg, illetve hogy a megadott emailcím fiókjához hozzáférjen, a megadott emailcím fiókja képes legyen fogadni az elővételben megvásárolt és a Szolgáltató által megküldött menetjegyet. Hibásan megadott adatok miatt bekövetkező sikertelen kézbesítések esetén a Szolgáltató a felelősséget kizárja.

Kézipoggyász
 1. Az utas a járműre kézipoggyászként egy személy által is könnyen hordozható, normák méretű, 7 kg-nál nem nagyobb tömegű kézipoggyászt vihet fel. A kézipoggyászt elsősorban az ülőhelyek fölött elhelyezett poggyásztartóban (kalaptartóban) kell elhelyezni. A kézipoggyász ülőhelyen nem szállítható.

  Kézipoggyászként nem szállítható

  • olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja,
  • olyan tárgy, amely méreténél vagy súlyánál fogva az autóbuszban erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,
  • a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló kormányrendelet szerint közforgalmú közlekedési eszközön birtoklásra tiltott eszközök, kivéve, amelyek a rendeletben meghatározott módon csomagolva, illetve elhelyezve birtokolhatók, és megfelelnek a csomagolásra, elhelyezésre vonatkozó feltételnek,
  • töltött lőfegyver.
  • kísérő nélküli csomag, kivétel ez alól a Szolgáltató által hivatalosan szállított gyorsáru,
  • minden behozatali, ill. kiviteli tilalom alatt álló tárgy,
  • az Európai Unió külső határain át közlekedő járatok esetében azon vámköteles áru, amely vámvizsgálata, ill. vámeljárása a vámkezelésre menetrendben meghatározott tartózkodási idő alatt nem fejezhető be.

  A Szolgáltató megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely

  – az utasoknak kényelmetlenséget okozhat,

  – az autóbuszt megrongálhatja vagy beszennyezheti.

  –    a felső csomagtartón nem helyezhető úgy el, hogy onnan ne lógjon túl.

  A kézipoggyász őrzése az utas feladata.

  Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba.

  Amennyiben az utas kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vitt az autóbuszba és ez az utazás során kiderül, a kézipoggyászt a Szolgáltató kizárja a további szállításból. Ha az utas a szállításból kizárt tárgytól nem hajlandó megválni, a Szolgáltató az utast is kizárja az utazásból. Az utas felelős az ezen szabály megsértéséből adódó károkért.

  Kézipoggyászként az autóbusz utasterébe súlya vagy mérete miatt be nem vihető tárgy útipoggyászként feladható, ha az autóbuszjárat útipoggyász-fuvarozást végez és az arra vonatkozó feltételek azt nem tiltják.

Élő állat szállítása
 1. A szolgáltató járatain élő állat nem szállítható, ide nem értve a hatósági okmányokkal rendelkező, utaskísérőként használt vakvezető-, vagy segítőkutyát. Amennyiben a segítségre szoruló utas segítő kutyát visz magával, úgy segítő személy részére ingyenes utazást nem igényelhet.

Útipoggyász
 1. Az autóbuszjárat utasai a magukkal vitt tárgyakat, csomagokat stb. útipoggyászként történő fuvarozásra feladhatják.

  Az útipoggyászok továbbítása az autóbuszba beépített poggyászszekrényben elhelyezve történik. Az autóbusz típusától, kialakításától, felszereltségétől függően az útipoggyászok továbbítására szolgáló hely ettől eltérő is lehet.

  Egy darab útipoggyász tömege a 20 kg-ot, térfogata a 70x80x20 cm mérethatárokat nem haladhatja meg. Egy utas legfeljebb 1 db útipoggyász szállítását igényelheti díjmentesen.

  Útipoggyászként olyan tárgyak adhatók fel, amelyek bőröndbe, kézitáskába, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba vagy egyéb alkalmas módon vannak csomagolva, és összértékük a 100 000 Ft-ot nem haladja meg. Az útipoggyász nem tartalmazhat ékszert, nemesfémet, művészeti tárgyat, bélyeget, gyűjteményt, készpénzt, készpénzkímélő és -helyettesítő fizetőeszközt (bank- vagy hitelkártya, szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány stb.) értékpapírt, menetjegyet, bérletet, okmányt, nemes szőrmét, számítógépet, életmentő gyógyszert, valamint 100.000 Ft egyedi értéket meghaladó tárgyat és tartozékait.

  Nemzetközi járatokon, amennyiben a forgalmi viszonyok megengedik, és amennyiben az utas kerékpárt nem szállít, az utas további 1 db útipoggyász szállítását igényelheti külön díj megfizetése ellenében, melyet az útipoggyász átadásakor kell megfizetni a gépkocsivezetőnek.

  A térítés összege a járatokon 1.500.- Ft/db (5 Euro). Térítés fizetendő a 20 kg-nál nehezebb, illetve a 70x80x20 cm mérethatárt meghaladó poggyászok esetében, melynek összege 1.500.- Ft (5 Euro) azzal, hogy az így feladott poggyász súlya nem haladhatja meg a díjmentesen szállítható poggyász méretének és tömegének a kétszeresét.

  Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el.

  Kizárható az útipoggyász-szállításból az olyan tárgy is, amely az utasok ruházatában, poggyászaikban vagy más küldeményekben kárt okozhat, illetve beszennyezheti azokat.

  A Szolgáltató megtagadja olyan tárgy útipoggyászként való szállítását, amely a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

  A Szolgáltató alkalmazottja az útipoggyászként feladott küldemény tartalmát az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az szállításból kizárható tárgyat tartalmaz.

  Amennyiben az utas útipoggyászként nem szállítható tárgyat adott fel és ez az utazás során kiderül, azt a Szolgáltató kizárja a további szállításból. Ha az utas az útipoggyász szállításból kizárt tárgytól nem hajlandó megválni, a Szolgáltató az utast is kizárja az utazásból.

  Az utas útipoggyászt csak arra az autóbuszjáratra adhat fel, amelyiken utazik és legfeljebb addig a leszállópontig, ameddig menetjegye érvényes.

  Az utas köteles az útipoggyász feladását az autóbuszjárat személyzetének jelezni és a poggyászán a nevét és a címét feltüntetni. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltatót felelősség nem terheli. Útipoggyászt az autóbuszjárat személyzeténél a felszállóponton kell feladni.

  Az útipoggyásznak az autóbusz poggyászterébe vagy az egyéb, a poggyászok továbbítására szolgáló helyére való berakását, elhelyezését, valamint a fuvarozás végeztével onnan a kiadását kizárólag a Szolgáltató alkalmazottja végezheti. Amennyiben az utas maga rakja be, vagy veszi ki a poggyászt, úgy Szolgáltatót felelősség nem terheli.

  Az utasnak a díjmentesen szállítható útipoggyász fölötti poggyászszállításáért a díjszabásban megállapított poggyász-pótdíjat a feladáskor kell megfizetnie. A feladás után felmerülő költségek (pl. a rendeltetési helyen át nem vett útipoggyász őrzési díja, értékesítéssel összefüggő költsége, stb.) az útipoggyász átvevőjét, illetve tulajdonosát terhelik.

  A Szolgáltató az útipoggyászt annak az autóbuszjáratnak a megérkezése után, amelyikkel azt szállítani kellett az esetleg még ki nem egyenlített költségek megfizetése ellenében kiszolgáltatja.

  A célállomáson az autóbusz megérkezésekor át nem vett (autóbuszon maradt) útipoggyászt a Szolgáltató a kijelölt szolgálati helyére szállítja, ahol azt egy évig, a Polgári Törvénykönyv megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályai szerint megőrzi.

  Kiszolgáltatáskor az útipoggyász őrzésért a poggyászmegőrzés díját, a ki nem szolgáltatható darabok értékesítéséért pedig annak költségét a Szolgáltató felszámítja.

  Ha a Szolgáltató az útipoggyász sérülését vagy hiányát észleli vagy gyanítja, illetőleg ha az utas az útipoggyász kiszolgáltatásakor kármegállapítást kér, a Szolgáltató az útipoggyászt megvizsgálja és erről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv másolatát az utas kapja meg.

  A jogosult az útipoggyász átvételét megtagadhatja, ha a Szolgáltató a sérülést vagy hiányt nem igazolja, illetőleg kívánsága ellenére jegyzőkönyvet nem vesz fel.

  Az itt nem szabályozott kérdésekben az útipoggyász szállítására, a szerződő felek (az utas és a Szolgáltató) jogaira és kötelezettségeire, valamint a szerződés teljesítésére a közúti árutovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Tájékoztatás
 1. A Szolgáltató utas-tájékoztató berendezések, tájékoztató eszközök alkalmazásával és/vagy a járati személyzet útján folyamatosan tájékoztatja az utasokat a járat célállomásáról, útvonaláról, érkezési és indulási, valamint állomási tartózkodási idejéről, esetleges közlekedési korlátozásáról vagy akadályáról, illetve késéséről.

  Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg szünetel, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik.

A járat kimaradásért és késésért való felelősség
 1. A Szolgáltató megtéríti
  • járat kimaradása esetén annak az utasnak a kárát, aki a járatra helyét előzetesen biztosította,
  • járat 120 percet meghaladó késése esetén annak az utasnak a kárát, aki az autóbuszjáraton utazott és utazási jogosultsággal rendelkezett,

  kivéve, ha

  • a járatkimaradást, illetve késést a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási, út- és forgalmi viszonyok, mint: köd, hó, jég; az útvonalat érintő útelzárás, forgalmi torlódás, rendőrségi ellenőrzés stb.) idézte elő,
  • úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben – a személy- és vagyonbiztonság, valamint a menetrend szerinti útvonal megtartásának elsődlegessége mellett – általában elvárható.

  Az autóbuszjárat kimaradtnak tekintendő, ha egyáltalán nem, vagy 180 percet meghaladó késéssel indul arról a megállóhelyről, ahonnan az utas utazását megkezdeni szándékozott, feltéve, hogy helyfoglalással attól a megállótól (állomástól) rendelkezett.

  Kártérítési szempontból nem minősül járatkimaradásnak, illetve késésnek, ha az utasok továbbszállításáról a Szolgáltató oly módon gondoskodott, vagy arra más autóbuszjárattal lehetőség volt úgy, hogy az utas

  • járat kimaradása esetén a 180 perce
  • járat késése esetén 120 percet

  meg nem haladó késéssel a célállomására megérkezzék. Amennyiben járat kimaradása esetén az utas az itt említett módon célállomására a járat eredeti menetrend szerinti érkezési idejétől számított 180 percet meg nem haladó késéssel megérkezik, a kártérítés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a kimaradt járattal utazott volna.

  A kártérítés alapja a számlával bizonyított kár. A kártérítés felső határa az utas által a kifogásolt utazásra kifizetett menetdíj összege. Magyar állampolgár részére a kártérítés kifizetése forintban történik.

Autóbuszjárat törléséért való felelősség
 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az utas fuvarozásához más társaságot vegyen igénybe, vagy a meghirdetettől eltérő típusú autóbuszt üzemeltessen.

  Ha a menetrendben közzétett járat törlésre kerül, a Szolgáltató az utasokat erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja – kivéve, ha azonos időpontban induló egyéb, akár átszállásos járattal az utas utaztatását meg tudja oldani. A tájékoztatás az utas által megadott telefonszámon, valamint a helyileg szokásos módon történik. Amennyiben az utas a telefonszáma megadását megtagadja, vagy megadott telefonszámon nem érhető el, és így az értesítés meghiúsul, az autóbuszjárat törléséből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az utas felelőssége
 1. Az utas felelős minden olyan kárért, amelyet az utasforgalmi létesítményekben, az autóbuszban, az autóbusz utasterében az utas magatartása vagy a magával vitt tárgy, csomag vagy élő állat a Szolgáltatónak okozott, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a Szolgáltató vagy harmadik személy hibájából keletkezett, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amelyet az utas nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el. Ezen túlmenően az utas felel a felróható magatartása következtében keletkezett, az autóbusz(ok) közlekedését gátló körülmények miatt a Szolgáltatót ért kárért is.

  Ha az autóbuszjárat indulási idejére, vagy ha a közölt tartózkodási idő leteltével az utas nem jelentkezett, a lemaradásból, továbbá a leszállási szándék jelzésének elmulasztása miatti továbbutazásból származó kárért a Szolgáltató nem felelős.

  Az utasnak/vásárlónak a nemzetközi jegy átvételekor meg kell győződnie arról, hogy a menetjegyet az általa megadottak szerint állították ki, illetve, hogy jegyét a Szolgáltató weboldalán az általa kívántak szerint vásárolta meg.

  Személyes vásárlásnál történő hiba esetén azt az utas/vásárló azonnal jelezni köteles a jegyértékesítő személyzet felé.

  Az azonnal jelzést követően a helyszínen a hibás menetjegy kezelési költség felszámítása nélkül, a hibás menetjegy bevonása mellett kerül módosításra.

  Az utas köteles a hatóságok által előírt okmányokat beszerezni, valamint az utazás során érintett államok jogszabályaiban és egyéb előírásaiban foglaltakat teljesíteni.

  Ezen követelmények nem teljesítése miatt bekövetkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  Kizárólag az utas köteles gondoskodni az úti okmány érvényességéről és meglétéről, valamint sérülésmentes állapotáról, ezekért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, azonban a jegykiadás előtt, és a járatra való felszállás előtt ellenőrizheti azokat. Nem tanácsolt az utazás az úti okmány elhasználtsága, sérülése, vagy az adatok olvashatatlansága esetén.

  Amennyiben az utas fenti követelményeknek nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Szolgáltatónak bármilyen fizetési kötelezettsége (pénzbírság, büntetés, stb.) keletkezik, a Szolgáltató jogosult az utasra továbbhárítani ezeket a költségeket.

  Az utas köteles érvényes menetjeggyel rendelkezni, az utazás kizárólag az érvényes menetjegy birtokában kezdhető meg.

  Menetjegy hiányában az utas utazásra akkor sem jogosult, ha neve szerepel az utaslistán.

  Ezen körülmény fennállása esetén a Szolgáltató az autóbuszra történő felszállást megtagadhatja, illetve az utast az autóbuszról leszállíthatja. Utazási jogosultság csak újbóli menetjegyvásárlással (a gépkocsivezetőnél) nyerhető.

  Az utas köteles alávetni magát az utazás során érintett országok hatóságai által végzett ellenőrzéseknek.

  Ha az érintett államok jogszabályai megkövetelik, az utas köteles jelen lenni poggyászának átvizsgálásánál, amelyet vámhatósági, vagy más hivatalos személyek végeznek.

  Ha az utas okmány- vagy vámvizsgálata a szokásosnál lényegesen hosszabb időt vesz igénybe, úgy az autóbusz többi utasának érdekében (csatlakozás, szállásfoglalás, stb.) az üzemeltető kénytelen az utast a határállomáson, vagy ellenőrző ponton hagyni, s az autóbuszt továbbindítani. Ebben az esetben az utasnak kell – saját költségére – a továbbutazásról gondoskodnia, s a menetjegy ára sem téríthető vissza. Amennyiben a határszervek az utas belépését megtagadják és emiatt az utast visszaszállítatják, ennek költségeit a Szolgáltató az utasra háríthatja és az utas menetjegyének árát a Szolgáltató nem téríti vissza.

  A Szolgáltató a vizsgálatokból, illetve azok megtagadásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

  Az utas köteles a menetjegyen feltüntetett indulási idő előtt legkésőbb 10 perccel megjelenni a felszállóponton.

  Fenti feltételt nem teljesítő utas menetjegyét a Szolgáltató érvénytelenné nyilváníthatja, a helyet felszabadíthatja és értékesítheti. Az így érvénytelenné vált menetjegyre módosítás, vagy visszatérítés nem kérhető.

  Az utas köteles az utazás során az előre meghirdetett megálló, valamint pihenés céljából történő megállás esetén az autóbusz személyzete által meghatározott időpontban az autóbuszhoz visszatérni.Ha ezt az utas elmulasztja, az autóbusz a többi utas érdekeinek figyelembe vétele okán továbbindulhat.

  Az utas az utazás teljes időtartama alatt köteles a biztonsági övet becsatolni.

Kellemes utazást kívánunk!